ฝึกอบรมพนักงาน

  • การอบรมเบื้องต้น บริษัทฯ จะทำการฝึกอบรมเบื้องต้นก่อนการปฏิบัติงาน ในหัวข้อที่สำคัญเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ และการฝึกภาคสนามทุกเช้า
  • การอบรมในหน่วยงาน เพื่อฟื้นฟูสมรรถนะและเพิ่มพูนทักษะวิชาชีพความรู้ทั้งวิธีปฏิบัติ และจัดการกับอุปสรรคปัญหาที่เกิดขึ้นประจำวัน อบรมทุกเช้า
  • การอบรมพิเศษ จัดเจ้าหน้าที่พิเศษฝึกอบรมเป็นการเฉพาะระหว่างปฏิบัติงาน เช่น การต่อต้านการจลาจล การวางเพลิง การอพยพ เป็นต้น

       

      

            เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจะผ่านฝึกอบรม เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทุกนาย ก่อนออกประจำจุดทุกเช้า เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามหน่วยงานต่างๆ จะต้องได้รับการปฐมนิเทศ (ฝึกอบรม) จากฝ่ายปฏิบัติการ ดังนี้

1. ลักษณะของการปฏิบัติงานในหน่วยงานต่างๆ เช่น บริษัทฯ ห้างร้าน โรงงาน และสถานที่ต่างๆ ที่มีลักษณะการปฏิบัติงานแตกต่างกันอย่างไร แต่ละสถานที่ควรจะปฏิบัติอย่างไร

2. การควบคุมเขตรับผิดชอบและการตรวจค้น หรือการสังเกตุการณ์ต่างๆ รอบๆ บริเวณเขตรับผิดชอบ

3. การควบคุม แก้ไข การแจ้งเหตุ และการระงับเหตุการณ์ต่างๆ ตามความเหมาะสม

4. การใช้อุปกรณ์ต่างๆ เช่น ถังดับเพลิง อาวุธประจำกาย เป็นต้น

5. มารยาทในการปฏิบัติหน้าที่ การแสดงความเคารพและปฏิบัติตามคำสั่งของนายจ้างหรือผู้บังคับบัญชาโดยเคร่งครัด

หลักสูตรการฝึกอบรม

ทางบริษัทฯ จัดให้มีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ตามหลักสูตรดังต่อไปนี้

       1. ความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบของบริษัทฯ และระเบียบวินัยทั่วไป

       2. ความรู้เกี่ยวกับจิตวิทยาเบื้องต้น และการประชาสัมพันธ์

       3. ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันตัวเบื้องต้น และการป้องกันการโจรกรรมต่าง ๆ

       4. ความรู้เกี่ยวกับการรายงานเหตุการณ์ และรักษาสถานที่เกิดเหตุ

       5. ความรู้เกี่ยวกับการบรรเทาสาธารณภัย และการใช้เครื่องมือดับเพลิง

       6. ความรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือสื่อสาร และการใช้สัญญาณบอกเหตุ

       7. ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ในด้านการรักษาความปลอดภัย และการแก้ไขปัญหาต่างๆ

       8. ความรู้เกี่ยวกับการสังเกตุจดจำบุคคล และยานพาหนะ

การปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้

1. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยต้องทำการดับเพลิงในทันทีที่พบเห็นเพลิงไหม้

2. ถ้าไม่สามารถดับเพลิงได้ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยต้องแจ้งหัวหน้าหน่วยตามลำดับชั้นและแจ้งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยด่วน หรือ กดสัญญาณเตือนภัย (ถ้ามี)

3. จัดการจราจรกันบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องให้ออกไป เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับรถดับเพลิง หรือเจ้าหน้าที่ดับเพลิงในการปฏิบัติหน้าที่

4. ปิดประตูหน้าต่างทุกบาน เพื่อไม่ให้ไฟลุกลามมากยิ่งขึ้น

5. บันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับการเกิดเหตุไว้เป็นหลักฐาน

    

      

Go to top