บริการ

บริการการจัดการอย่างมืออาชีพและมีประสิทธิภาพ

       1.บริษัทฯ กำหนดให้พนักงานรักษาความปลอดภัยทุกคนจะต้องผ่านการฝึกอบรมงานด้านรักษาความปลอดภัยเบื้องต้น โดยมีสารวัตรทหารและเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นผู้ดำเนินการฝึกอบรมก่อนส่งพนักงานลงจุดปฏิบัติงานจริง

1.1 ระเบียบวินัยในการปฏิบัติหน้าที่ การแต่งกาย และการแสดงความเคารพ
1.2 อบรมด้านการให้บริการงานจราจร การตรวจการใช้วิทยุสื่อสาร การใช้ภาษาและการรายงานการรักษาสถานที่เกิดเหตุและพยานหลักฐาน การแจ้งเหตุ การจดจำตำหนิ และรูปพรรณสัณฐาน การดับเพลิงและบรรเทาสาธารณภัย
1.3 อบรมศิลปะป้องกันตัวขั้นพื้นฐาน
1.4 อบรมการบรรเทาสาธารณภัย (ดับเพลิง) โดยครูฝึกที่เป็นเจ้าหน้าที่ดับเพลิงโดยตรง

         2.บริษัทฯ มีระเบียบให้พนักงานรักษาความปลอดภัยทุกคนจะต้องผ่านการตรวจร่างกายและจัดทำประวัติส่วนตัว พิมพ์ลายนิ้วมือเพื่อจัดเก็บไว้เป็นหลักฐานที่บริษัทฯ พร้อมนำส่งให้กับผู้ว่าจ้าง

         3.บริษัทฯ จัดให้มี สายตรวจปฏิบัติการ ซึ่งส่วนใหญ่เป็น สารวัตรทหาร และ ตำรวจในราชการ ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันตรวจตราความเรียบร้อยในระหว่างการปฏิบัติงานจริงของพนักงานรักษาความปลอดภัยในแต่ละจุดอย่างสม่ำเสมอ โดยผู้ว่าจ้างต้องสามารถติดต่อให้สายตรวจปฏิบัติการเข้าพบเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา และภายในเวลาอันรวดเร็ว

         4.บริษัทฯ จัดให้ สายตรวจปฏิบัติการทุกนายสามารถประสานงานกับตำรวจท้องถิ่นในเขตพื้นที่ที่ตั้งของหน่วยงานนั้นๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์ด้านงานรักษาความปลอดภัย เช่น ระบบงานจราจร การอาชญากรรม การโจรกรรม เป็นต้น

  

           

Go to top